Siguria është e para!
Këshilla për përpunimin e sigurt të produkteve fischer
Siguria është e para!

Siguria është e para!

Vlerat e ruajtjes (peshat) dhe përdorimet e dhëna mbi paketim janë vetëm vlera orientuese. Ato mund të ndikohen negativisht në varësi të gradës së montimit të saktë, cilësisë materialit në të cilin do të montohen, kushteve të përpunimit dhe mjedisit dhe mund të shkaktojnë si pasojë rreziqe për personat dhe dëme te materialet. Në rast dyshimi kryejeni montimin nga një person i specializuar. 

Madhësia e vidës dhe pesha

Vlerat e mbajtjes (peshat) u përcaktuan nga fischer në kushte optimale, si pozicion në përputhje me rregullat i vrimës u është kryer shpimi dhe pastrimi, në rastin e montimit të saktë si dhe me vidat e përshtatshme më të mira të mundshme dhe në materiale të rregullta dhe të afta mbajtëse dhe në kushte normale mjedisi.

 

Nëse upat lëvrohen me vida, atëherë vlejnë vlerat mbajtëse (peshat) për kombinimin e lëvruar të përbërë nga upa dhe vidat.
Nëse upat lëvrohen pa vida, atëherë vlejnë peshat për vidat e këshilluar me diametrin maksimal. Vidat me diametër më të vogël do të thonë pesha më të vogla.

Materialet dhe peshat

Materiali në të cilin vendosen upat është vendimtar për peshën, të cilën mund të mbajë upa. Simbolet e treguara të materialeve tregojnë se për cilat grupe materialesh mund të përdoret upa. Peshat përkatëse janë pesha maksimale të këshilluar në materialin përkatës.

Nëse tregohen disa materiale të kombinuara, atëherë tregohet pesha për materialin më të dobët.

Beton me ngarkesë në tërheqje

Beton me ngarkesë në shtypje

Tullë e plota

Tullë me vrima

Tullë silikat

Tullë silikat me vrima

Gips

Pllakë gipsi me fibra

Pllaka druri

Dru

Material izolues

Pikat e fiksimit dhe peshat

Pesha tërheqëse

Pesha e dhënë mbi paketime vlen vetëm për një pikë montimi (upë individuale) dhe paraqet vlerën më të vogël nga pesha në tërheqje dhe diagonale.

Shembull:

Pesha në tërheqje 15 Kg (150 N)

Pesha diagonale 25 kg (250 N)

–––––––––––––––––––––––––––

Të dhënat mbi peshat mbi paketim 15 kg (150 N)

Tensile load

Pesha diagonale

Nëse në rastin e aplikimit bëhet fjalë për grupe upash (2she - , 4rshe - grupe, etj.), duhet që aftësia mbajtëse e produkteve të trajtohet ndryshe. Në këtë rast, nëse keni dyshime ne ju këshillojmë që të këshilloheni nga një specialist. (shihni poshtë Mundësitë e mbështetjes).

Transverse load

Fiksimi i ngarkesave lëvizëse

Lëvizja e ngarkesave është një sfidë e veçantë për produktet e fiksimit. Përpara se të lidhni një ngarkesë lëvizëse me një nga produktet tona (p.sh. karrike me lëkundje/hamak/...)
ju lutemi kontaktoni teknikën tonë të aplikacionit
 

Informacione të tjera

QR Code
Akses te të gjitha informacionet e disponueshme online të produkteve merrni nga kodi QR përkatës mbi paketim.
Retailer
Shitësi i specializuar, përmes të cilit ju keni blerë produktin tuaj fischer, është me kënaqësi në dispozicionin tuaj për t'ju këshilluar.
Technical hotline
Në rast se keni pyetje ose probleme mund të kontaktoni në çdo moment linjën e gjelbër teknike të teknikëve të aplikimeve të fischer.
FiXperience
FiXperience, softueri falas i matjes për profesionistë dhe dokumente si katalogë miratimi, broshura dhe shumë informacione të tjera të dobishme gjeni për ti shkarkuar në sektorin tonë të servisit.
Apps
App-et fischer Professional dhe fischer Dübelfinder (gjetësi i upave) për ustallarët janë në dispozicionin tuaj falas në App Store dhe Google Play.
Social Media
Informacione gjithëpërfshirëse mbi upat si dhe një numër të madh këshillash dhe trukesh me figure dhe zë gjeni në kanalet e ndryshme të medieve sociale të fischer.
sc10-cd-2